TURAN & TURAN

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Yargılamasında Hakemler Ve Tebligat Usulleri

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Yargılamasında Hakemler Ve Tebligat Usulleri

HAKEMLER:

Hakemler ICAS tarafından 4 yıllık bir süre için seçilirler. Hakemlerin bu sürenin sonunda yeniden seçilme hakları vardır. ICAS tarafından açıklanacak listede en az 150 hakemin bulunması gerekmektedir. ICAS hakem seçiminde belli bazı kriterleri dikkate almak zorundadır. Hakemler, spor hukuku ve tahkim konusunda bilgili oldukları bilinen, spor hakkında geniş bilgi birikimine sahip, İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini çok iyi derecede konuşabilen kişiler arasından seçilir.  Ayrıca ICAS hakem seçiminde mümkün olduğunca gerek kıtalar arasında, gerekse farklı hukuk kültürleri arasında eşit bir dağılım sağlamaya özen göstermekle yükümlüdür. (S 16) Ancak uygulamada bu hususa çok fazla riayet edilemediği de açıktır. 01.06.2010 tarihi itibariyle CAS hakem listesinde toplam 277 hakem yer almaktadır. Bu hakemlerden 32’si Amerika Birleşik Devletleri, 21’i İsviçre ve 21’i Avustralya vatandaşıdır. Türkiye’den ise yalnızca iki hakem (Sayın Kısmet ERKİNER ve Sayın Türker ARSLAN) mevcuttur.

TEBLİGAT (BİLDİRİM) VE İHBAR USULÜ:
Tahkim yargılamasının başlıca ve en önemli özelliği olan sürat, kullanılan tebligat usullerinden kaynaklanmaktadır. Devlet yargılamalarında tabi olunan katı kurallar Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yargılamasında daha esnek ve süratli hale getirilmiştir.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yargılamasında tebligat işlemlerinin yürütülmesi sekreteryanın görevidir. Sekreterya tarafından yapılacak tebligatlarda asıl unsur tebligatın muhataba ulaştığının ispatlanabilmesidir. Muhataba ulaştığının ispatlanması koşulu ile taahhütlü posta, kurye, faks hatta elektronik posta kullanılmak sureti ile tebligat yapılabilmesi mümkündür.


Tebligat aşamasında kullanılacak adres, tarafların Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’ne başvuruda bulunurken bildirmiş oldukları adresleridir. Bu adreslerden başka bir adresin kullanılması tarafların yazılı olarak bu adres değişikliğini bildirmeleri koşuluna bağlıdır.

Tarafların Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ‘ne gönderecekleri tebligatlarda ise sadece kurye yolu veya faks kullanılabilir. Taraflarca gönderilecek olan tüm belgelerin karşı taraf sayısından iki fazla nüsha olması gerekmektedir. Bir nüsha mahkemede kalacak, bir nüsha da hakemlere verilecektir.


Tahkim usulünde yer verilen süreler, tebligatın muhataba ulaştığı günü takip eden günden başlamaktadır. Sürenin son gününün, tebligatın muhatabının bulunduğu ülkede resmi tatil veya çalışılmayan bir gün olması halinde ise son gün onu takip eden ilk çalışma günü olarak kabul edilir.

Taraflarca sekreteryaya gönderilecek olan tebligatlarda, tebligatın sekreteryaya ulaşma tarihi değil, taraflarca gönderim yapılan tarih esas alınır. Tebligatın sürenin son günü dahi gönderilmiş olması, sekreteryaya ulaşma tarihine bakılmaksızın geçerli sayılmaktad.

Tebligatlarda kullanılacak olan dil Fransızca veya İngilizcedir.

Son Makaleler